2017-09-05 JV vs Woodland2017-09-08 Varsity vs Creekview2017-09-26 Varsity vs Harrison2017-10-18 Varsity vs Dunwoody (Playoffs)